sztab@kwateraglowna.pl tel. 531 638 000 (w godzinach od poniedziałku do soboty 12:00-22:00, w niedziele 10:00-20:00)

Polityka prywatności

aktualna na dzień 17 stycznia 2023 r.

1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady korzystania z serwisu https://www.kwateraglowna.pl/, zwanego dalej Serwisem, i zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Administratora Serwisu.
 2. W ramach przeglądania treści udostępnionych w Serwisie, dokonywania rezerwacji usług świadczonych przez Administratora oraz nawiązywania kontaktu z Administratorem lub jego przedstawicielami użytkownicy mogą powierzać Administratorowi swoje dane osobowe.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce i zawierają informacje dotyczące m.in. tego:
  1. jakie dane osobowe gromadzimy;
  2. w jaki sposób korzystamy z danych osobowych;
  3. jak udostępniamy dane osobowe;
  4. jakie działania użytkownik może podjąć w stosunku do tych danych.
  5. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do Serwisu i wszystkich serwisów, dodatków i wtyczek a także witryn internetowych udostępnianych w ramach mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, itp.), jeżeli są one prowadzone przez Administratora.

2. Administrator

 1. Administratorem danych osobowych w ramach Serwisu jest KG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Henryka Sienkiewicza 8A, 50-335 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000579940, REGON: 362721199, NIP: 8982214409, o kapitale zakładowym w kwocie 88.000,00 zł w całości wpłaconym, zwany dalej także w skrócie jako Administrator.
 2. Na potrzeby uproszczenia, Administrator posługuje się w tej polityce prywatności także pierwszą osobą liczby mnogiej („my”) w związku z czym za każdym razem, gdy w polityce wykorzystywana jest taka forma zapisu (np. „dbamy” „przetwarzamy” „skontaktuj się z nami”) dotyczy on Administratora.

3. Podstawa prawna

 1. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych, dlatego zasady ich przetwarzania w ramach działania Serwisu podlegają przepisom prawnym obowiązującym w miejscach, w których prowadzimy działalność.
 2. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych to w szczególności:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) zwane dalej w skrócie RODO;
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
  3. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);
  4. inne właściwe przepisy prawa regulujące kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 3. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny i zapewniający ochronę prywatności użytkownika.

4. Kogo dane przetwarzamy

 1. W ramach działania Serwisu możemy przetwarzać m.in. dane osobowe użytkowników i innych osób korzystających z Serwisu i korzystających z usług świadczonych przez Administratora.
 2. Administrator może przetwarzać także dane innych osób niż opisane powyżej, jeżeli zostaną one wskazane przez użytkownika. Taka sytuacja będzie miała miejsce na przykład wtedy, gdy użytkownik dokonuje dla więcej niż 1 (jednej) osoby (rezerwacje grupowe) i przekazuje dane osobowe innej osoby lub osób.
 3. Serwis nie jest przeznaczona dla użytkowników, którzy nie ukończyli 16. (szesnastego) roku życia w związku z czym celem Serwisu nie jest zbierania danych osobowych takich użytkowników.
 4. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników, którzy nie ukończyli 16. (szesnastego) roku życia przetwarzanie danych osobowych użytkowników w ramach Serwisu jest zgodne z prawem w przypadkach, gdy zgodę wyraził rodzic lub opiekun prawny.
 5. Pomimo ust. 3 i 4 powyżej nie mamy możliwości zweryfikowania wieku wszystkich użytkowników. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym takiej osoby i nie wyrażasz zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza lub danych kontaktowych dostępnych w Serwisie w celu podjęcia odpowiednich działań (np. zmiany lub usunięcia tych danych). Każdorazowo zalecamy rodzicom i opiekunom monitorowanie aktywności osób niepełnoletnich w sieci Internet, aby zapobiegać nieoporządzanemu zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów.

5. Jakie dane przetwarzamy

5.1. Dane osobowe użytkownika

 1. Przetwarzamy dane osobowe podane przez użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, dokonywania rezerwacji usług świadczonych przez Administratora i ich późniejszego świadczenia.
 2. Przetwarzamy następujące dane osobowe podane przez użytkownika w ramach tworzenia konta i korzystania z niego:
  1. imię (imiona) i nazwisko użytkownika oraz/lub pozostałych osób korzystających z usług;
  2. dane adresowe użytkownika oraz/lub pozostałych osób korzystających z usług;
  3. dane kontaktowe użytkownika oraz/lub pozostałych osób korzystających z usług (adres e-mail, numer telefonu, adres IP);
  4. dane dokonanej rezerwacji (dzień, godzina, liczba uczestników, numer rezerwacji, itp.);
  5. dane dotyczące płatności zadatku lub przedpłaty (numer rachunku bankowego, nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy);
  6. wizerunek użytkownika oraz/lub pozostałych osób korzystających z usług utrwalone na fotografiach i materiałach wideo udostępnionych w obrębie Serwisu.
 3. Przetwarzamy również inne dane podane w Polityce prywatności w sposób tam określony.
 4. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-5) powyżej, jest niezbędne:
  1. do dokonania rezerwacji i jej realizacji w siedzibie Administratora dlatego podstawą przetwarzania tych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami jest fakt, że są one konieczne dla realizacji umowy przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. do zapewnienia bezpieczeństwu użytkownikom, zapobieganiu oszustwom i usuwaniu błędów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. do ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 pkt 6) powyżej, jest dozwolone wyłącznie po wyrażeniu na to dobrowolnej zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 6. Przy pomocy uprzednio wprowadzonych danych możliwe jest także uproszczone korzystanie z konta pozwalające na automatyczne uzupełnianie formularzy w ramach korzystania z funkcjonalności konta a także dostęp do historii operacji podejmowanych za pomocą konta.

5.2. Obsługa klienta

 1. Użytkownik może skontaktować się z nami w celu zadania pytania, zgłoszenia reklamacji lub innej uwagi.
 2. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami jest fakt, że są one konieczne dla realizacji umowy (rozumianej jako udzielenie odpowiedzi czy rozpatrzenie reklamacji lub uwagi) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 3. Przetwarzamy następujące dane i dane osobowe związane z obsługą klienta, jeżeli zostały podane:
  1. imię i nazwisko;
  2. dane adresowe;
  3. dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
  4. dane dotyczące płatności;
  5. treść zgłoszenia, opinii lub komentarza.

5.3. Wiadomości push i wiadomości marketingowe

 1. Możemy wykorzystywać dane osobowe także po to, aby móc (za wcześniejszą zgodą) wysyłać użytkownikom spersonalizowane lub niespersonalizowane komunikaty typu push i komunikaty marketingowe, w tym w formie newslettera. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Komunikaty, o których mowa powyżej obejmują m.in. aktualności, promocje, zniżki i aktualizacje na temat usług świadczonych przez Administratora, funkcjonalności Serwisu, czy programów lojalnościowych.
 3. Komunikaty mogą być kierowane drogą mailową lub przy użyciu powiadomień typu „push” bezpośrednio w Serwisie.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami jest fakt, że użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich komunikatów.
 5. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo zmienić wybrane preferencje i ustawienia dotyczące otrzymywania tego rodzaju komunikatów, wiadomości i powiadomień, w tym w szczególności użytkownik może wycofać subskrypcję przy użyciu odnośnika podanego w danej wiadomości.
 6. Przetwarzamy następujące dane i dane osobowe związane z wiadomościami i komunikatami, jeżeli zostały podane:
  1. imię i nazwisko;
  2. dane adresowe;
  3. geolokalizacja;
  4. dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).

5.4. Zapobieganie nadużyciom, włamaniom i oszustwom

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej działalności Serwisu i poprawnego świadczenia usług możemy przetwarzać dane i dane osobowe w celu zapobiegania nadużyciom, włamaniom i oszustwo. Możemy w tym celu przetwarzać dane, które użytkownicy udostępniają nam korzystając z Serwisu lub w ramach kampanii polegających na zapobieganiu tym nadużyciom. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 2. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami jest fakt, że jest to konieczne w ramach uzasadnionych interesów Administratora (zapobieganie nadużyciom, włamaniom i oszustwom), zgodnie z definicją zawartą w RODO.
 3. W ramach powyższego procesu możemy przetwarzać dane i dane osobowe wskazane w poprzednich punktach.

6. Prawidłowe korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz z poszanowaniem praw autorskich udostępnianych mu treści.
 2. Użytkownik nie może dostarczać Administratorowi treści o charakterze bezprawnym.
 3. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich treści udostępnionych użytkownikowi przez Administratora, użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną Administratorowi szkodę.

7. Cel zbierania i przetwarzania Plików Cookies

 1. Administrator zbiera i przetwarza za pośrednictwem Serwisu informacje zawarte w tzw. Plikach Cookies.
 2. Przez Pliki Cookies rozumie się dane tekstowe gromadzone w formie niewielkich plików zapisywanych na urządzeniu użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Marketing i reklama – w celach marketingowych, wysyłani komunikatów, wiadomości, świadczenia usługi newsletter (o ile jest dostępna), oferowania produktów zniżek i promocji użytkownikom;
  2. Optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu poprzez m.in. możliwość rozpoznania urządzenia użytkownika i odpowiedniego wyświetlania Serwisu, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika;
  3. Sesja – utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu np. ponownie wpisywać loginu i hasła (jeżeli dotyczy);
  4. Statystyki i usprawnianie – tworzenie i przetwarzanie danych statystycznych (np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń, statystyki zachowań), które umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości Serwisu w oparciu o sposób korzystania z Serwisu przez użytkowników;
  5. Usługi społecznościowe – Administrator oraz serwisy zewnętrzne mogą wykorzystywać Pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych;
  6. Zapisywanie preferencji Użytkownika – dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika.

8. Rodzaje Plików Cookies

 1. W Serwisu mogą być używane następujące rodzaje Plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne (session Cookies) – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego urządzenia – po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia użytkownika;
  2. Cookies trwałe (persistent Cookies) – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba że konfiguracja urządzenia użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie Plików Cookies po zakończeniu sesji urządzenia;
  3. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
  4. Cookies „niezbędne” – pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  5. Cookies „bezpieczeństwa” – pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  6. Cookies „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  7. Cookies „funkcjonalne” – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  8. Cookies reklamowe – pliki umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb.

9. Zewnętrzne serwisy korzystające z Plików Cookies

 1. Administrator w ramach Serwisu współpracuje m.in. z następującymi serwisami lub usługami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać Pliki Cookies na urządzeniach użytkownika:
  1. Google Analytics;
  2. Google AdWords;
  3. Google MyBussines (inaczej Google Moja Firma);
  4. Google Search Console;
  5. Facebook Pixel.

10. Inne informacje dotyczące Plików Cookies

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych w Plikach Cookies.
 2. Szczegółowe informacje o obsłudze Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika (telefonie, tablecie, komputerze).
 4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione m.in. w celu blokady automatycznej obsługi Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisu jak np. automatyczne uzupełnienia pozycji czy dostęp do wirtualnego koszyka.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień Plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez Serwis.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Administrator nie korzysta z zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani z profilowania.

12. Czas przechowywania danych

 1. Administrator nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których ich zbieranie miało miejsce.
 2. Administrator może przechowywać dane i dane osobowe także przez dłuższy czas, jeżeli wymóg taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Administrator usunie większość danych osobowych po upływie 3 (trzech) lat od ich wprowadzenia, chyba, że użytkownik wyrazi zgodę na dłuższe przetwarzanie takich danych bądź też, gdy przetwarzanie takich danych okaże się niezbędne dla świadczenia usług oferowanych w ramach Serwisu (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, a także niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
 4. Trzyletni termin wskazany powyżej Administrator stosuje do celów administracyjnych oraz by móc w sposób prawidłowy udzielać odpowiedzi na potencjalne pytania, wnioski, reklamacje czy skargi.
 5. Administrator przechowuje także dane osobowe, które wykorzystuje do celów raportowych, analitycznych oraz zapobiegania nadużyciom przez okres do 10 (dziesięciu) lat od momentu ich wprowadzenia.

13. Udostępnianie danych osobom trzecim

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkownika osobom trzecim z wyjątkiem pracowników współpracownikom i innym osobom współdziałającym z Administratorem w celu prawidłowego wykonania umowy.
 2. Dane osobowe mogą być udostępnianie następującym podmiotom:
  1. dostawcy oprogramowania lub podmiotu odpowiedzialne za obsługę Serwisu,
  2. firmy zajmujące się badaniem satysfakcji konsumentów,
  3. platformy reklamowe i społecznościowe (np. Google lub Facebook).
  4. W każdym przypadku, w którym zlecamy podmiotowi trzeciemu przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu, zawieramy umowę dotyczącą przetwarzania danych w celu zagwarantowania tego samego poziomu ochrony danych i poufności. Administrator mimo przekazania tych danych będzie ponosić całkowitą odpowiedzialność z tytułu tego rodzaju operacji związanych z przetwarzaniem danych.

14. Dostęp do danych i prawa z nimi związane

 1. Użytkownik posiada:
  1. prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych;
  2. prawo ich sprostowania,
  3. prawo żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

15. Reklamacja

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z technicznymi aspektami funkcjonowania Serwisu lub związanymi z przetwarzaniem danych, w tym danych Użytkownika.
 2. Reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu oraz dokładny czas jego wystąpienia.
 3. Reklamacje należy przesłać za pośrednictwem dostępnego formularza lub wskazany adres poczty e-mail.
 4. Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Użytkownika w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania oraz do poinformowania Użytkownika o jej wynikach.
 5. Administrator nie rozpatruje reklamacji, w przypadku, w którym została ona wniesiona po upływie 14 (czternastu) dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości lub nie zawiera danych umożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji lub gdy została ponownie zgłoszona w sprawie już rozpatrzonej przez Administratora.

16. Pozostałe informacje

 1. Administrator nie ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych.
 2. Na działania Administratora w zakresie dotyczącym przetwarzanych danych osobowych użytkownikowi, użytkownikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzoru).
 3. Administrator nie przetwarza danych osobowych użytkownika w przypadku prezentowania informacji dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania użytkownika o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały, chyba że z przyczyn technicznych jest to niemożliwe.

Polub nas na facebooku

Facebook Pagelike Widget